ANAOKULU

Hayata tutunmanın ve başarılı olmanın ilk adımları okul öncesi eğitimle Akdeniz Anaokulunda atılıyor. “Mutlu Çocuk Öğrenir” felsefemizden yola çıkarak, eğitim programımızı çocuklarda bulunan farklı beceri ve ihtiyaçlara cevap vermek için oluşturarak yeni metot ve tekniklerle geliştirilen aktivitelerimizle zenginleştiriyoruz. Akdeniz Anaokulunda uzman öğretmenlerimiz tarafından verilen branş derslerinde çocukların yeteneklerini belirliyor, spor faaliyetlerinde fiziksel gelişimi destekliyoruz. İngilizce dersleri ise erken yaşta başladığı için öğrenme daha kolay ve kalıcı oluyor.

BRANŞ DERSLERİMİZ

 • Beden Eğitimi
 • Satranç
 • Müzik
 • Teknoloji Tasarım
 • Görsel Sanatlar
 • Dans
 • Drama
 • Halk Oyunları
 • İngilizce

ANASINIFINDA BİR GÜN;

 • Servis arabalarımızla evden alınma,
 • Okula geliş, selamlaşma, törene katılma,
 • Ayakkabıları ve kıyafetleri değiştirerek sınıfa girme,
 • Bu günün başkanını ve yapacağı işleri, günlük olayları konuşma,
 • İlk beslenme
 • Blok, yoğurma, evcilik, oyuncak köşelerinde serbest zaman etkinlikleri,
 • Etkinlik malzemelerini yerlerine yerleştirme, kukla, parmak oyunu, okuma, yaratıcı drama gibi çalışmalarla Türkçe Dil Etkinlikleri,
 • Yemek kurallarını konuşma, temizlik ve yemeğe gidiş, diyetisyen eşliğinde hazırlanmış listelere uygun yemek, yemek sonrası temizlik, doktorumuzun muayenesini de içeren sağlık uygulamaları,
 • Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları,
 • Çoğunlukla geniş bahçemiz ve oyun alanımızda olmak üzere Oyun etkinlikleri,
 • Kesme, yapıştırma, yoğurma, şekil verme, boyama, işleme gibi çalışmalarla Sanat etkinlikleri,
 • Üçüncü beslenme,
 • Fen ve Doğa köşesinde fen bilgisi etkinlikleri,
 • Her gün bilgisayar, İngilizce, resim, müzik, beden eğitimi, satranç, kişisel gelişim, dans çalışmaları gibi birkaç dersin branş öğretmenleri tarafından işlenmesi,
 • Yarın neler yapacağız? Konusunda konuşma, eve dönüş hazırlığı,
 • Servis arabalarımızla evimize dönüş.

Okul Öncesi Eğitim Önemi Ve Gerekliliği

Okul öncesi eğitim, insan gelişiminin en hızlı ve en duyarlı dönemi oluşturur. Yaşamın ilk yıllarında alınan eğitimin ve geçirilen deneyimlerin, ileri yıllarındaki öğrenme yeteneği ve gelecekteki başarı üzerinde önemli etkiler vardır. Okul öncesi dönem olarak adlandırılan 0 - 4 yaş dönemi, çocuğun öğrenmesinin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların, zihinsel yeteneklerin en hızlı geliştiği ve biçimlendiği dönemdir.

İnsan yaşamında böylesi önemli yeri olan bu yılların en iyi biçimde değerlendirilmesi, nitelikli bir okul öncesi eğitimle gerçekleşebilir. Bu nedenle, okul öncesi eğitimin niteliğini arttırmak en etkili biçimde düzenlemek ve tüm yaş grubuna hizmet edecek biçimde yaygınlaştırmak çok önemlidir.

Okul Öncesi Eğitimde Amaç

Okul öncesi eğitimde amaç; 36 - 60 ay grubundaki çocuklara gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklere uygun; Zengin ve uyarıcı çevre olanakları sağlamak,Bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek, Toplumun kültürel değerleri doğrultusunda, sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi davranışlar kazandırmak, Hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme yeteneklerini geliştirmek, İlköğretime hazırlamak.

 • 3 - 5 yaş; gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Bu süreçte verilecek eğitim, sağlığa verilen önem kadar değerlidir.
 • Yapılan Araştırmalarla, erken çocukluk yıllarında kazanılan davranışların büyük bir kısmı yetişkinlik döneminde bireyin; tavır, alışkanlık, inanç ve değer yargılarını biçimlendirmektedir.
 • Kişiliğin temelinin atıldığı bu dönemde çocuğun sağlık, bakım ve beslenme gibi gereksinimleri karşılarken, aile ve yakın çevresi ile kuracağı olumlu duygusal bağlar, onun etkin birey olması sürecindeki vazgeçilmezidir.
 • Çocukta Doğumdan İtibaren başlayan öğrenme sürecinde; aile ve yaşadığı çevre, birinci derecede önemlidir. Çocuktaki potansiyelin işlenebilmesi ve sergilenebilmesi için uyarıcı ortamlara gereksinim vardır.
 • Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çalışan anne sayısındaki artışı değişen sosyal ve ekonomik yapı, ailelerin bilimde ve teknolojideki gelişimlerin hızına yetişmesi ve olanaklarını doğru zamanda çocuğa sunmakta zorlanması; sosyal - duygusal bir varlık olan insanın eğitimini ve yaşıtlarıyla ilişki kurmak ihtiyacını karşılama görevini okulöncesi eğitim kurumları üstlenmiştir.
 • Nitelikli okulöncesi kurumlarda yapılan bir grup çalışmada kuruma devam eden çocukların böyle bir deneyimi olmayan çocuklara göre sosyal yeterlilik, yetişkin ve akranlarla ilişkilerde daha başarılı oldukları bulunmuştur. Bunun yanı sıra, okulöncesi kurum deneyimi olan çocukların kazandıkları olumlu sosyal beceriler çocukluk ve erginlik gibi daha sonraki yaşlarda da süreklilik göstermektedir.
 • Benzer biçimdeki bulgular uzun vadede çocukların bilişsel, dil, akademik beceri, öğretime devam etme süreci, sınıf tekrarında azalma, suç oranındaki düşme gibi değişkenler üzerinde nitelikli okulöncesi eğitim ve erken çocukluk dönemindeki müdahale programlarının olumlu etkilerini bildirmiştir.
 • Froebel’in değişiyle:’’ Anaokulunun amacı, öğrenmeye ilgi uyandırmaktır.’’ Anaokulu, çocuğa bilgi aktarmaktan çok, çocuğun içinde var olan yeteneklerin serpilip gelişmesine yardımcı olur. Çocuk, anaokulunda en iyi oyun ortamı bulur, işbirliği geliştirir, yaşıtlarıyla ilişkiye girer. Anaokulu çocuğu, kendi hakkını korurken, paylaşmayı ve başkalarının özgürlüğünü zedelememeyi öğrenir.
 • Anaokulları, çocukların sözel faaliyete önem veren ve onlara hareket imkanı hazırlayan kurumlar olmalıdırlar.
 • Anaokulunda renk, sayı ve kavramlar, çocuğun düşüncesine uygun bir biçimde somuta indirgenerek verilir. Parmak boya ve resim faaliyeti, su oyunu, kum oyunu, ritmik jimnastik, bloklarla oynama önde gelen oyun dizileri arasında sayılabilir. Çocukların en hoşlandığı dramatik oyun köşeleri, doktorculuk , bebekçilik, bakkalcılık köşeleridir. Çocuk en iyi ve örgütlü oyun ortamını anaokulunda bulur.
 • Anaokulunun temel öğretim programı içinde insan ve hayvanların tanıtma, ülkemizi ve dünya ülkelerini tanıma, önemli olay ve günlerde, trafik, görgü gibi çeşitli kuralları öğrenme sayılabilir.
 • Anaokulu, aynı zamanda kuralları en etkili bir biçimde öğretebilen bir kurumdur. Çocuk, yaşıtları ile ilişkiye girerek birlikte yaşamayı, yemek yemeyi, uyumayı ve oynamayı öğrenir. Böylece başkalarının özgürlüğünden haberdar olur, ’’ben’’ ve ’’başkası’’ kavramlarının bilincine vararak yardımlaşma ve işbirliği duygusunu geliştirir.
 • Anaokullarının, çocukları ilköğretime hazırlayan birer kuruluş niteliğinde olmaları önemlerini daha da arttırmaktadır. Toplumsal işlevleri büyük olan anaokulları, çocukları barındıran değil, fakat onları eğiten ve biçimlendiren çok önemli eğitim kurumlarıdır. Bu tür kurumların yalnızca ticari amaçlı açılmaları, çocuklarımın gelişimlerini olumsuz açıdan etkiler.

4 Yaş Çocuğunun Gelişimsel Özellikleri:

 • Kendi kendine harekat edebilen, soru sorabilen, seçim yapabilen, kendisi hakkında bilgiler verebilen bir bireydir.
 • Büyük ve küçük kas becerileri artmıştır. Rahatça zıplar, koşar, yürür ve her fırsatta harekat etme ihtiyacını belirtir.
 • Ne, neden, niçin sorularına sıklıkla kullanır. Kendisine yapılan açıklamaları ilgi ile dinler.
 • Yetişkin davranışları örnek alır.
 • Argo kelimeleri kullanmayı dener.
 • Dil aracılığıyla duygu ve düşüncelerini anlatmakta oldukça başarılıdır. Zaman zaman kendisini ifade etmekten güçlük çekse de genellikle kendisini iyi ifade edebilir.
 • Gerçek ile hayali birbirine karıştırma konusunda sorunları vardır.
 • Masal dinlemeyi sever. Dikkat süreleri 10 - 15 ile değişir.
 • Ceza korkusu olmaksızın 4 yaş çocuğu, neden kurallara uyması gerektiği bir türlü anlayamaz.
 • Zaman zaman akranlarına karşıda saldırgan olabilir.

5 Yaş Çocuğunun Gelişimsel Özellikleri;

 • Duygularını kontrol etmeyi büyük ölçüde başarır.
 • Giyinmek, yemek yemek, saç taramak ve yıkanmak konusunda artık iyice ustalaşmıştır.
 • Resim ve müzikle ilgilenmekten zevk alır.
 • İnsan resmini, baş, bacaklar ve ayaklar olarak çizer. Bedenin bu çizimde yer alması 6. yaşa doğru gerçekleşebilir.
 • Grup oyunlarından hoşlanır. Grubun dışında kalmak istemez, arkadaşları ile olabilmek için bazı fedakarlıklarda bulunması gerektiğini fark eder.
 • Çocuğun çevresine ilişkin yeni keşiflerde bulunduğu, çevresini gidererek genişlettiği, yetişkin desteğine daha az ihtiyaç duyarak bazı sorumluluklar almaya hazırlandığı yaştır.
 • Hızla sosyalleşmektedir. Toplum kurallarını öğrenmek için gayret gösterir genellikle canlı ve neşelidir.
 • Bu yaşta gelişme ilk 4 yıla kıyasla oldukça yavaşlamıştır.
 • Herhangi bir becerinin kazanılmasında büyük bir sebat gösterir.
 • Sürekli konuşur ve sorular sorar.

6 Yaş Çocuğun Gelişimsel Özellikleri;

 • Ev içi ve dışı etkinliklerde çok canlıdır.
 • El becerilerini sağlayabileceği olanakları keşif etmiştir. Bloklarla çeşitli yapılar yapar ve oyunlarında bunları kullanır.
 • El işi çalışmalarını severek yapar. Rahatlıkla keser; yapıştırır; katlar ve şekil verebilir.
 • Top ve ip oyunları yaygındır. Erkek çocuklarının genellikle top, kız çocuklarını ise ip oyunlarını yeğledikleri görülür.
 • Oyunlarda kız - erkek ayrımı görünmeye başlanır. Grup oyunlarına istek artmıştır.
 • Çizgileri daha gerçekçidir. Bir insan resmini, baş, gövde, kollar ve bacaklarını belirterek tam çizebilir.
 • Şekilleri tanır eleştirebilir. Harfleri kopya edebilir; adını yazabilir.
 • Kitapta resim boyamayı ve resim yapmayı sever.
 • Pasif kelime hazinesi ilköğretim için gerekli görülen zenginliğe ulaşmıştır.
 • Kendi görüş açısından sağ ve sol tarafını ayırt edebilir; ancak, diğer bir kişinin sağ ve sol kolunu göstermekte güçlük çeker.
 • Basit alışverişleri rahatlıkla yapabilir; paraları tanır.
 • Geçmiş, şimdi ve gelecek zaman kavramları, kaba bir biçimde, şekillenmeye başlamıştır.

3 - 5 Yaş Çocuğunun Genel Özelliklerini Kısaca Belirttikten Sonra Yine De;

 • Her çocuğun kendine özgü ve bir diğerinden farklı olduğunu,
 • Her çocuğun kendini öğrenme hızı, stili ve kendi büyüme hızı olduğunu
 • Gelişim hızının bazı dönemlerde yavaşlayıp bazı dönemlerde de hızlanabileceğini,
 • Her çocuğun aileden aldığı kalıtım özelliklerinin farklı olduğu gibi içinde yaşadığı aile ortamındaki deneyimlerinde birbirinden farklı olduğunu,
 • Çocuğun içinde yaşadığı yakın ve uzak çevrenin gelişim üzerinde etkili olduğu da unutulmamalıdır.

ÇOCUK YETİŞTİRMEDE 10 ALTIN KURAL

 • Eğer bir çocuk sürekli eleştirilmişse, kınama ve ayıplamayı öğrenir.
 • Eğer bir çocuk kin ortamında büyümüşse, kavga etmeyi öğrenir.
 • Eğer bir çocuk alay edilip aşağılanmışsa, sıkılıp utanmayı öğrenir.
 • Eğer bir çocuk sürekli utanç duygusu ile eğitilmişse, kendini suçlamayı öğrenir.
 • Eğer bir çocuk hoşgörü ile yetiştirilmişse sabırlı olmayı öğrenir.
 • Eğer bir çocuk desteklenip, yüreklendirilmişse, kendine güven duymayı öğrenir.
 • Eğer bir çocuk övülmüş ve beğenilmişse, takdir etmeyi öğrenir.
 • Eğer bir çocuk hakkına saygı gösterilerek büyütülmüşse, adil olmayı öğrenir.
 • Eğer bir çocuk güven ortamı içinde yetişmişse, inançlı olmayı öğrenir.
 • Eğer bir çocuk kabul ve onay görmüşse, kendini sevmeyi öğrenir.
 • Eğer bir çocuk aile içinde dostluk ve arkadaşlık görmüşse bu dünyada mutlu olmayı öğrenir.